Sök
Wehopex

Hamnens historia

Staden grundades 1785 när Sveriges kung Gustaf III undertecknade Kaskös stadsprivilegier. Sjöfarten började på 1770-talet när det gamla packhuset, tullkammaren och kajen byggdes på den plats där Inre hamnen, nedanför torget, och Kaskö gästhamn ligger i dag. Senare byggde lokala köpmän sina egna kajer men det var först 1875 när sjöfarten och hamnverksamheten började bli livligare. Kaskös goda hamn med sin djupa och skyddade farled var välkänd redan under medeltiden.

Järnvägen kom till Kaskö 1912 och ett spår drogs till kajen i den just färdigbyggda Inre hamnen. Samtidigt tog man i bruk Pålkajen som låg på den plats där den så kallade Kemikaliekajen finns i dag, i området för brädgårdarna. 1955 började byggarbetet för den nuvarande Djuphamnen. Djuphamnen har kontinuerligt utvecklats och är i dag ca. 1 km  lång och omfattar 8 kajplatser.

Med tanke på hamnens utveckling, kan två viktiga faktorer lyftas fram: träförädlingens början och tidiga år på 1800-talet och speciellt byggandet av Metsä-Botnias fabrik i staden 1977. Finnforest satte extra fart på hamnutvecklingen i Kaskö genom att på 1990-talet koncentrera all sin skeppningsverksamhet, detta beslut gällde företagets finska sågverk, till Kaskö. M-Reals fabriksinvestering på 2000-talet var ett annat viktigt uppsving.

I början var de viktigaste produkterna tjära, beck, sågat och täljt virke och jordbruksprodukter. Salt var en viktig importvara. De huvudsakliga exportvarorna är i dag trävaror av olika slag, cellulosa och termomekanisk raffinörmassa. Därutöver skeppas det kemikalier i en viss utsträckning, foder samt trä- och torvpelletter.

Från och med 1934 var Kaskö en viktig vinterhamn för cellulosaindustrin i Norra Finland.

Allt detta förändrades 1974 när Finlands förnyade isbrytare började möjliggöra trafik till och från landets nordligaste hamnar.

I början utfördes lastning (på- och avlastning) av besättningsmedlemmar men senare i början på 1900-talet bildades en ny yrkesgrupp, stuvare, som började lassa och lossa fartyg. Allt detta skedde först manuellt. När ångfartyg blev vanligare under 1870-talet, togs de första vinscharna i bruk.

Det var först närmare 100 år senare när de första lyftmaskinerna och –utrustningarna, placerade på land, anskaffades och togs i bruk. I Kaskö hade hamnarbertarna alltid varit tillfälligt anställda. 1983 fick de tillfälligt anställda maskinförarna fast asntällning hos Kaskö Stevedoring och 2001 resten av stuvarna. Före andra världskriget sysselsatte hamnen, när det var som livligast, till och med 200 personer. Hamnen har vuxit kraftigt under de senaste åren och hamntrafiken har blivit 15 gånger större. I dag sysselsätter hamnen regelbundet 50-60 personer.

Ab Kaskö Stevedoring Ltd / Oy Silva Shipping Ab

Efter första världskriget ökade exporten av virke och som följd av denna utveckling grundade trävaruhandlare ett lasthanteringsföretag i Kaskö. Ab Kaskö Stevedoring Ltd anmäldes till handelsregistret 1.6.1920. På den tiden hade lasthantering förutsättningar för en lönsam verksamhet, det krävdes inga stora investeringar och hamntrafiken växte hela tiden. Redan i ett tidigt skede blev företaget medlem i arbetsgivarnas förbund, The Federation of Finnish Stevedores. Kaskö Stevedoring var det dominerande företaget inom branschen ända till 1939 när ett konkurrerande företag, Oy Old Stevedoring Ltd, började sin verksamhet. 1949 förvärvades huvudparten av företagets aktier av Oy Kaskö Wood, ett företag specialiserat på export av virke. Efter detta koncentrerades verksamheten på företagets egna skeppningar. Metsä-Botnia köpte majoriteten av aktierna i Oy Kaskö Wood 1983. I detta sammanhang blev Kaskö Stevedoring åter ett självständigt företag, i stället för att vara ett hjälpföretag. Samtidigt köpte företaget sin konkurrents gamla maskiner och materiel och flyttade sitt kontor till Djuphamnen. Under denna tid var Kaskö Stevedoring det enda stuveriföretaget i Kaskö. 1997 lade Ab Kaskö Stevedoring Ltd ner verksamheten i sina filialer inom fartygsklarering genom att fusionera dem med moderbolaget. I samma sammanhang ändrades namnet till Silva Shipping Ab. Namnet Silva (bildat av det latinska ordet silva som betyder ‘skog) har lokalt ursprung och beskriver eller antyder det faktum att företaget och hamnen specialiserar sig på skeppning av skogsindustriprodukter.